[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner

  " BTECH  Fanpage " 

จังหวัดราชบุรี
กองวิจัยตลาดแรงงาน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

link banner
e-Learning


  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติวิทยาลัย
             โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี  เป็นโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราษฎร์ร่วมใจ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑๒ ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีการศึกษา ๒๕๑๙ โดยนายเจริญ   พัฒนวงศ์ไทย และนายสมพงษ์  ศรีสวัสดิ์ ดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๙ ใช้ชื่อว่า“โรงเรียนบ้านโป่งพณิชยการ” นับว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของเขตการศึกษา ๕ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม  มี ๓ สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการเลขานุการ  และสาขาวิชาการขาย มีอาคารเรียนหลังแรก  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง ๒ ชั้น จำนวน ๑๔ ห้องเรียน ชื่อว่า ตึกสุดใจ-สามัคคี  ปีแรก
             ในปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่อีก ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น จำนวน ๓๖ ห้องเรียน  และโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม๑หลัง ขออนุญาตเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมี  ๓ สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านโป่งพณิชยการ -ช่างกล”
             ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ โรงเรียนได้ขอขยายหลักสูตรเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มี ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการตลาด และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี”
             ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาเป็นพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๒๘ ให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ”ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นต้นมา


ปรัชญา                      
                           เรียนดี          มีฝีมือ          กิจกรรมเด่น            เน้นสังคม

วิสัยทัศน์
            “วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ มุ่งพัฒนาบุคลากรและจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณธรรม  จริยธรรม คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ  มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันเทคโนโลยี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

พันธกิจ
             พันธกิจที่  ผลิตนักเรียน/นักศึกษาให้มีความรู้ทักษะอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
         
พันธกิจที่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดให้มีสถานศึกษาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
        
  พันธกิจที่  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม/สัมมนาในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
        
  พันธกิจที่ พัฒนาการบริหารจัดการด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 
 

                  อัตลักษณ์ของ BTECH               

“ประพฤติดี   มีคุณธรรม”

            เอกลักษณ์   BTECH               

“มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้”

        คุณธรรมอัตลักษณ์ BTECH   
     
“สามัคคี   มีวินัย  จิตสาธารณะ ”

     คำขวัญ BTECH
                     
“ความพร้อม คือ คุณภาพ”


ภาพการก่อตั้งวิทยาลัยฯ


ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย

อาจารย์เจริญ  พัฒนวงศ์ไทย

อาจารย์สมพงษ์  ศรีสวัสดิ์