หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 29 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
โดย : admin
อ่าน : 1124
พุธ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

29 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ซึ่งตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2563 
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภปรทองคำ ส่วนพระนามเดิม ในหลวง ร.9 ทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง”

“พระองค์ที” สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงมีความมุ่งมั่น ที่จะสนองพระราชปณิธาน“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”รัชกาลที่10 ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อพัฒนาสภาพ แวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนต่างๆ ให้มีสภาพดีขึ้น

ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย, ทรงสนทนาธรรม ทรงทำความสะอาดลานวัด, เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัด และทรงล้างจานด้วยพระองค์เองทรงตรัสว่า “ถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทยด้วย”

นอกจากการเป็นจิตอาสาพระจริยาวัตรที่งดงาม ที่คนไทยมักจะเห็นบ่อยครั้ง พระองค์มักจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมอยู่เป็นนิจ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่เยอรมนี ก็จะเสด็จไปสนทนาธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย และเมื่อเสด็จกลับยังประเทศไทย พระองค์ได้เสด็จฯทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นับว่าทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีพระทัยจิตอาสา และตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการทำความ ดี ด้วยหัวใจ อย่างแท้จริง

และในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2563 ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ